ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jawa 50 typ 05

el3m
Elektrická schémata


H - Elektrický bzučák na 6 V umístěný na přední vidlici pod hlavním. světlometem. Je zapojený na světelnou svorku magneta č. 55 (na spínači světel). Druhý kontakt bzučáku je zapojený přes ovládací tlačítko na kostru. Hlasitost signálu se nastavuje šroubkem umístěným uprostřed bzučáku na jeho přední straně. Povolíme matičku á šroubkem jemným otáčením nastavujeme čistotu a hlasitost signálu.

S - Hlavní světlomet průměru 110mm s dvouvláknovou žárovkou 6V 15/15 W s paticí BA 20d pro dálkové a tlumené světlo. Dopad světla na vozovku nastavujeme nakloněním paraboly po uvolnění nastavovacího šroubu umístěného nahoře světlometu zatlačením šroubu dopředu anebo dozadu a jeho opětovným dotažením. Žárovku vyjmeme z objímky tak, že ji přitlačíme pootočením vlevo, až ji pružina vytlačí.

 T - Tlačítko elektrického bzučáku umístěné společně s přepínačem světla na levém řídítku. 

Ps - Přepínač světel umístěný společně s tlačítkem bzučáku na levém řídítku.

Zs - Zapalovací svíčka PAL 14-7RZ, která má odrušovací odpor v tělese svíčky. Při použití jiného typu svíčky bez odrušovacího odporu nutno použít kabelovou koncovku s odrušovacím odporem. Zapalovací svíčku je třeba udržovat v čistotě, hlavně vnější část izolátoru. Vzdálenost elektrod má být 0,4 až 0,5 mm. Upravuje se přihýbáním vnější elektrody. Nutné kontrolovat správnost volby tepelné hodnoty.

Poruchy zapalování způsobené svíčkami:
- 1 / svíčka s nízkou tepelnou hodnotou - elektrody se rozžhaví a motor. má potom detonace (píst klepe).
- 2/ Svíčka s vysokou tepelnou hodnotou často se znečisťuje je začouzená a zaolejovaná.
- 3/ Zaolejovaná svíčka způsobuje vynechávání chodu motoru, jiskra je nepravidelná a nebo motor není možno spustit, nebo se při jízdě zastaví. Příčinou zaolejování nebo zakarbonování svíčky je obyčejně nesprávně seřízený karburátor nebo nesprávně volená tepelná hodnota svíčky. Znečistěné svíčky je nutné dokonale očistit, případně opískovat.
- 4/ Při velké vzdálenosti elektrod - vznikají podobné poruchy jako při zaolejované svíčce.
- 5/ Při zkratu mezi elektrodami
nebo při porušené izolaci svíčky - motor není možno natočit. Při vzniku těchto poruch se za jízdy zastaví.

Sk - Spínač světel a zapalování umístěny na horním krytu hlavního světlometu. Jeho polohy páčky jsou na zvláštním schématu s příslušnou legendou. Označení svorek: 58, 56, 1, 58a, 55.

I - Zapalovací cívka PAL 6 V, typ 02-9211.04 určená jen pro zapalovací soustavu s generátorem střídavého proudu. Kabel ke svíčce nemá odrušovací koncovku, jestliže je použitá svíčka PAL 14-7 RZ. Poruchy v zapalování můžeme zjišťovat pomocí zkoušečky. Při přiložení hrotu zkoušečky ke kabelu musí zkoušečka blikat bez ohledu na to, zda je svíčka dobrá nebo špatná. Při chybné cívce nelze bud motor natočit, nebo přestane pracovat zapalování a motor se náhle zastaví.

D - Generátor střídavého proudu jako dvouokruhové magneto. Technické údaje: jmenovité napětí - 6 V; jmenovitý výkon - 20 W: rotor-čtyřpólový permanentní magnet z materiálu ALNI upevněn na klikovém hřídeli; stator - upevněný na skříni a možno jej otáčet v rozmezí 20° pro nastavení bodu zážehu. Má dvoje vinutí - pro zapalování a osvětlení. Jmenovité napětí obou vinutí je 6 V. Zapalovací vinutí má čtyři cívky z drátu průměru 0,80 Cu A + H. Cívky mají 47 závitů (odpor celého vinutí je asi 1,45 Ohmu). Vinutí pro osvětlení má 4 cívky po 72 závitech z drátu 0 0,85 CuS. Odpor celého vinutí je asi 1,65 Ohmu. Abychom zabránili zeslabení permanentních magnetů rotoru při demontáži, je třeba vložit demontovaný rotor a stator do sebe. Jestliže opravujeme vinutí statoru, spojíme póly magnetů rotoru plechovým válcem (rotor vložíme do plechového válce)

Na magnetu se mohou vyskytnout tyto poruchy:
- 1 / porucha zapalovacího anebo osvětlovacího vinutí, které může vzniknout jedině mechanickým poškozením. Při těchto poruchách měříme napětí na svorkách magneta (při otáčkách motoru asi 4000 ot/min) voltmetrem na střídavé napěti v rozsahu 12 až 30 V.
- 2/ Zeslabení permanentních magnetů, které po delším čase slábnou a tím se i snižuje napětí magneta - napětí osvětlovacího i zapalovacího vinutí. Svíčka pak dává slabou jiskru a světla svítí slabě. Při zeslabených magnetech světla mají nízkou svítivost a zapalování dává jiskru jen při vyšších otáčkách motoru. Zeslabení magnetu zjistíme měřením napětí na osvětlovacím vinutí při zapojených světlech 15 + 5 W. Při asi 4000 ot/min (rychloměr ukazuje při 3. rychlostním stupni asi 37 km hod) se má napětí pohybovat maximálně v rozmezí 6 - 0,4 V.
-3/ Dření rotoru o stator. Závada způsobuje velmi těžké spouštění ,anebo nelze stroj vůbec natočit, případně v nízkých otáčkách přestává stroj pracovat.
Přerušovač - umístěný na magnetu - jehož kontakty mají mít dotykové plochy rovné a čisté. Při nečistých nebo opálených kontaktech přerušovače motor vynechává, jiskra je nepravidelná, případně se zastaví a není možno motor natočit. Raménko přerušovače se musí volně pohybovat na čepu, plochá pružina musí mít dobrý kontakt s přívodním šroubem. Plsť musí být dostatečně napuštěná tukem, aby vačka neodírala palec přerušovače, který je z texgumoidu, novoťexu apod., a tím aby se nezmenšovala vzdálenost mezi kontakty. Při poruchách zapalování v přerušovači kontrolujeme, zda se při otáčkách motoru vychyluje raménko přerušovače na předepsanou vůli, zda jsou plochy kontaktu rovné a čisté, zda nejsou uvolněné anebo zaolejované. Zda vačka není excentricky uložena a tím nezpůsobuje dva odtrhy, zda není zlomené nebo oslabené pero raménka přerušovače, zda nevázne raménko přerušovače na otočném čepu a zda čep je dostatečné naolejován. Tyto poruchy způsobují vynechávání motoru hlavně při vysokých otáčkách. Jakmile se do přerušovače dostane voda (zapalováni nepracuje), vodu nutno vyfoukat, opatrně vytřít a nechat vyschnout.
Kondenzátor - vadný kondenzátor způsobí, že zapalování vůbec nepracuje anebo pracuje nepravidelně. Proražený kondenzátor nebo kondenzátor s povrchovým krátkým spojením způsobí za jízdy zastavení motoru, neboť svíčka nedává jiskru. Tuto poruchu zjistíme jeho odpojením a točením motoru - mezi kontakty přerušovače musí přeskakovat jiskra. Občasné poškození izolace kondenzátoru se projeví nepravidelnou činností zapalování a silným jiskřením na kontaktech. Vývody kondenzátoru bývají někdy utřeseny nebo jsou špatně připojeny: Kontakty přerušovače se při přerušení vývodu, kondenzátoru silným jiskřením opalují a nastává porucha zapalovaní je nutné zkontrolovat vývody kondenzátoru a při zkratu a znečištění musíme očistit čelní izolační stěnu od nečistot. Jakmile nezjistíme vnější chybu a i po očištěni je kondenzátor vadný, musíme ho vyměnit za nový správné hodnoty, tj. 0,27 pF.
Nastavení bodu zážehu'(předstihu) - Z hlavy válce vyšroubujeme svíčku a sejmeme pravé víko motoru. Do otvoru svíčky zašroubujeme měřidlo předstihu N 29, pomocí kterého nastavíme píst do horní mrtvé polohy. V této poloze nastavíme vzdálenost mezi kontakty přerušovače uvolněním nastavovacího šroubku na 0,4 mm a šroubek opět dotáhneme. Vzdálenost kontaktu přerušovače měříme měrkou odtrhu. Potom mezi kontakty vložíme cigaretový papírek a klikovým hřídelem otáčíme doleva (proti směru otáčení motoru), čímž se kontakty přerušovače přibližují a v okamžiku kdy se kontakty přiblíží na vzdálenost asi 0,05 mm (cigaretový papírek můžeme mírně vytáhnout), měříme předstih. Při této vzdálenosti kontaktů kontrolujeme na měřidle polohu pístu, která má být 2,3 až 2,6 mm před horní úvratí. Tuto vzdálenost měříme tyčinkou nebo, hloubkoměrem. Jakmile není předstih správný, povolíme příchytky magneta a pootočíme celým magnetem. Potom celý postup nastavení předstihu opakujeme, až jsou všechny hodnoty správné. Před pootočením statoru magneta uvolníme dvě příchytky. Otáčením statoru magneta doprava předstih zmenšujeme doleva zvětšujeme. Po nastavení předstihu šroubky příchytek utáhneme a znovu zkontrolujeme nastavení předstihui odtrhu.Jakmile je nastavení správné, zajistíme po dotažení všechny šroubky lakem. Při nastavování předstihu se nesmějí uvolnit dva zalakované šroubky které upevňují základní desku na těleso magneta. Poloha základní desky je nastavená ve výrobním závodě oscilograficky pro nejvýhodnější průběh jiskření a je označená ryskou. Při výměně celé základní desky je nutné polohu znovu nastavit na oscilografu.
Jestliže došlo pootočením základní desky k nastavení bodu zážehu, vrátíme tuto desku do téže polohy tj. tak aby rysky byly souhlasné, a předstih správně nastavíme natáčením celého statoru.
Ks - Spojka kabelové svorkovnice.
K - Koncová svítilna se žárovkou sufit 6 V, 4 W s paticí S 8 pro koncové světlo. Žárovka současně osvětluje číselnou tabulku státní poznávací značky.

  Polohy páčky spínače světel

Legenda k polohám páčky spínače světel

A - Poloha pro zastavení motoru. Páčku spínače pootočíme doleva (viz schéma
B - Poloha pro jízdu ve dne. Páčka spínače zůstává uprostřed (viz schéma)
C - Poloha pro jízdu v noci. Páčku spínače pootočíme doprava (viz schéma), tj. zapojíme hlavní světlo, které přepínáme přepínačem na levém řídítku bud na dálkové, nebo tlumené a koncové světlo. Při zapojených světlech následkem poklesu napětí bzučák nesignalizuje, proto je nutné dávat výstražné znamení jen přepínáním světel.

Označení barev vodičů č – černá, z - zelená, m - modrá, c - cihlově červená

Zdroj elektrické energie a zapojení elektrovýzbroje

Zdrojem elektrické energie je dvouokruhové magneto, tj. generátor střídavého proudu o napětí 6 V. Při zatížení dvěma žárovkami 6 V 15 W a 6 V 5 W je napěťová charakteristika generátoru v závislosti na otáčkách velmi příznivá a pohybuje se např. při 2000 ot/min od 3,1 do 4 V, při 6000 ot/min od 6,8 do 7,8 V. V obvod-ě žárovek je zapojena tlumivka, která chrání žárovky proti přepětí při poruchách v kontaktech přepínače a nebo v obvodu kabelu. Tlumivka rovněž zabraňuje spálení jedné žárovky po skončení životnosti druhé žárovky. Tlumivka má dvoje vinutí zapojené proti sobě. První vinutí na začátku kterého je zapojena žárovka předního světla 6 V 15 W, má 43 závitů z drátu o průměru 0,75 mm CuS. Druhé vinutí má 125 závitů, drát o průměru 0,4 mm CuS a na jeho konec je zapojena žárovka 6 V 5 W. Konec prvního a začátek druhého vinutí jsou zapojeny společně na svorku 56 spínače světel a zapalování. Jádro tlumivky je z transformátorových plechů E 12 a I 12.
Kabely jsou barevně - označené podle schématu.)

Poruchy a jejich odstraňování

Motor má malý výkon
1. Špatně nastavený předstih (bod zážehu) - správně nastavíme předstih podle pokynů uvedených v legendě.
2. Motor se silně hřeje - příčinou je zanesený tlumič výfuku (zakarbonován)-vyčistit tlumič výfuku

Motor klepe
1. Velký předstih - seřídit předstih na předepsanou hodnotu 2,3 až . 2,6 mm (viz pokyny pro seřízení předstihu).

Porucha zapalování
1. Motor nelze natočit nebo se náhle zastaví a ani při dalším spouštění nenaskočí - porucha může být v přívodu paliva, v karburátoru nebo v zapalování. Jestliže je přívod paliva v pořádku a je dostatek benzínu zkontrolujeme, zda svíčka dává jiskru. Nejčastěji bývá porucha v samotné svíčce (zaolejovaná, porušená izolace svíčky, krátké spojení mezi elektrodami nebo velká vzdálenost elektrod). Proto při vyšroubování svíčky vyzkoušíme jiskření. Jestliže mezi elektrodami je při spouštění jiskra, případně jé jiskra slabá, kontrolujeme a zkoušíme, je-li jiskra na konci kabelu a zda je dostatečně silná. Jestliže je porucha ve svíčce (na konci kabelu je jiskra), svíčku opravíme nebo vyměníme. Jestliže je jiskra slabá i na konci kabelu, muže porucha být v zeslabení permanentních magnetů. Měříme napětí na osvětlovacím vinutí statoru při zapnutých světlech.
Na konci kabelu není jiskra: - možná porucha - přepínač světel ve špatné poloze. Porucha v přerušovači - přerušovač překontrolujeme a poruchu odstraníme.
Vadný kondenzátor - vyměníme.
Voda v přerušovači - přerušovač vyfoukáme a vysušíme
Poškozená zapalovací cívka - cívku vyměníme
Porušena kabelová koncovka - koncovku vyměníme
Přerušené nebo uvolněné kabely od zapalovacího vinutí magneta po přerušovač a po svíčku
Zkrat kabelu na kostru. Zkontrolujeme vodiče a opravíme, případně vyměníme. Porucha v zapalovacím vinutí statoru. Stator převineme nebo vyměníme celé magneto. Jestliže na konci kabelu není0 jiskra ani na vývodě z cívky a poruchu nemůžeme najit běžnou kontrolou zjišťujeme poruchu postupně pomocí žárovkové zkoušečky se suchým článkem a případně i voltmetrem na střídavé napětí. jeden vývod zkoušečky (žárovka zapojena do série s baterií) zapojíme na kostru vozidla. Druhým vývodem kontrolujeme jednotlivé obvody. Odpojíme kabely ze svorky "1" na cívce. Na vodič vedoucí na přerušovač zapojíme zkoušečku a otáčíme motorem. Jestliže žárovka trvale svítí může být zkrat vodiče "1" na kostru, případně proraženy kondenzátor. V případě že žárovka po odpojeni kondenzátoru při otáčení motoru bliká, vyměníme vadný kondenzátor, případně odstraníme povrchový zkrat. Jinak hledáme zkrat vodiče "1" nebo přerušovače, kde opotřebením palce přerušovače nenastává vůbec přerušení kontaktů.přerušovače. Jestliže se žárovka při otáčení motoru vůbec nerozsvítí může být porucha ve špatných spojích nebo v přerušeném vodiči "1 ", opálených kontaktech přerušovače, zlomená nebo zeslabená pružina přerušovače. Poruchu si blíže zjistíme zkoušečkou přímo na přerušovači. Jestliže je část vodiče "1" po přerušovač v pořádku, zapojíme vývod zkoušečky na druhý odpojený konec vodiče vedoucí ke spínači světel. Žárovka má svítit jen tehdy, jestliže je spínač v poloze zastavení. V opačném případě nastane zkrat vodiče na kostru. Poruchu zapalovacího vinutí statoru zjistíme měřením napětí na svorce "15" magneta. Při
otáčení motoru ručička voltmetru má ukázat napěti, jehož velikost je závislá na otáčkách motoru. Jestliže zapalovací vinutí magneta dává napětí a na cívce svorka 1" je bez napětí, vyměníme vadnou cívku.

2. Motor nepracuje pravidelně - občas vynechává:
a) jiskra je správná - kromě poruch v karburátoru a v přívodu paliva poruchu může způsobit občasné krátké spojení vodičů od magneta po přerušovač a spínač světla (vodič 15,1), nebo přerušeni zapalovacího kabelu. Příčinu způsobující zkrat nutno zjistit a odstranit, vadné vodiče vyměnit nebo omotat izolační páskou. Připojovací svorky vodičů dotáhnout a zajistit lakem.
b) Jiskra je nepravidelná
c) - porucha zaolejovaná nebo nevhodná svíčka- svíčku vyčistit nebo vyměnit. Velká vzdálenost elektrod svíčky - vzdálenost upravit na 0,5 mm. Znečištěné nebo opálené kontakty přerušovače. Kontakty očistit hadříkem namočeným v benzinu a zarovnáním jemným pilníčkem. Špatně nastavená vzdálenost kontaktů přerušovače. Vzdálenost nastavit asi na 0,4 mm.

Vadný kondenzátor - motor jde jenom na malé otáčky. Pravidelné i silné jiskření mezi kontakty přerušovače. Kondenzátor vyměnit. Občasné krátké spojení vodičů jako u správné jiskry. 

3. Motor se při přepnutí spínače světel do polohy stop nezastaví - poruchy - přerušený vodič "1 od zapalovací cívky po spínače světel. Vadné spoje vodiče "1" na cívce nebo spínači. Vadný kontakt spínače světel (svorka 31) na kostru. Oxidované kontakty ve spínači světel.

Poruchy osvětlení

Spálené žárovky - vyměníme. Uvolněné přívody na svorkách (55, 56, 58) nebo přerušené vodiče. Přívody upevníme, zkontrolujeme zaletování na spínačích, vodiče opravíme, nebo vyměníme. Vadný přepínač nebo spínač světel. Kontakty očistíme, přepínač opravíme nebo vyměníme. Zkrat vodičů 55, 56, 58 na kostru. Zjistíme příčinu zkratu a odstraníme ji. Vodiče opravíme nebo vyměníme. Zkratovaný vodič zjistíme postupným odpojováním vodičů. Nejprve spínač přepneme do polohy "jízda ve dne , natočíme motor a stlačíme tlačítko bzučáku. Jestliže bzučák dostatečně signalizuje zkrat, je od svorky 56 na spínači světel po žárovky. Přepneme spínač do polohy "jízda v noci", postupně odpojujeme jednotlivé vodiče žárovek po spínač světel. Chybné magneto - zkrat nebo porušení vinutí statoru. Stator převineme nebo vyměníme. Žárovky svítí slabě i pří plných otáčkách motoru. Poruchy - jsou použité žárovky s velkým příkonem. Vyměníme za správné žárovky 6V,-15/15 W a 1 V, 5 W. Některý z vodičů má částečný zkrat na kostru. Špatný kontakt vodičů na svorkách, oxidované svorky. Vodiče upevníme svorky očistíme. Zkrat v některé cívce osvětlovacího vinutí. Stator převineme nebo vyměníme celé magneto. Zeslabené permanentní magnety rotoru. Rotor přemagnetujeme.


Poruchy zvukové signalizace

Bzučák nesignalizuje - poruchy způsobují přerušené nebo zkratované vodiče od svorky 55 na spínači světel přes tlačítko po kostru špatné spoje na svorkách bzučáku nebo tlačítka, špatné kontakty tlačítka. Bzučák nesignalizuje i při zapnutých světlech při nižších otáčkách motoru a při jeho úplném rozladění. Vodiče opravím nebo vyměníme kontakty očistíme a napružíme. Spálený bzučák vyměníme.


Demontáž a montáž magneta

Sejmeme pravé víko odpojíme vodiče ze svorkovnice a vodič přerušovače odšroubováním matice. Vyšroubujeme dva šrouby upevňující pomocí příchytek stator magneta ke skříni motoru. Stator sejmeme. Vyšroubujeme šroub upevňující vačku a rotor s čepem klikového mechanismu vačku sejmeme. Do otvoru šroubu v rotoru našroubujeme stahovák N 44 nebo dlouhý šroub M 8. Otáčením stahováku stáhneme rotor z klikového čepu a vytáhneme kolík z čepu klikového mechanismu. Po stáhnutí rotoru z čepu ihned zasuneme do statoru nebo naň. nasuneme objímkuP 29, čímž ho chráníme před odmagnetováním. Při montáži do otvoru v čepu klikového hřídele vložíme kolík a na čep nasune rotor a upevníme vačku. Potom přišroubujeme stator, zapojíme vodiče a nastavíme předstih a vzdálenost kontaktů přerušovače. V případě že vyměňujeme kolík který ustavuje polohu rotoru,dbáme, abychom nepoužili vysoký. Vysoký kolik by nám způsobil nedosednutí rotoru na samosvorný kužel a došlo by k házení rotoru.