ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Stanovy

1. Úvodní ustanovení

1.1 Sidecar Club Praha (dále jen klub) vznikl na základě iniciativy osob jako dobrovolný zájmový spolek s právní subjektivitou sdružující občany se zájmem o motorismus.
1.2 Klub byl založen v roce 2003 po názvem „Sidecar Club Praha“
1.3 Sídlem klubu je Klínec 216, okres Praha- západ 25210.

2. Poslání a cíle

Základním posláním klubu je:

2.1 Rozvoj činnosti na úseku motorismu.
2.2 Vytváření širšího rozhledu v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
2.3 Organizování sjezdů příznivců motorismu.
2.4 Vytvářet podmínky pro členy klubu, kteří se účastní orientačních soutěží a sjezdů.
2.5 Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména prostřednictvím sponzorských příspěvků a darů, vlastní činností a členskými příspěvky.
2.6 Vést své členy k dodržování společenských pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti motorismu.
2.7 Hájit zájmy klubu, za tímto účelem spolupracovat s ostatními organizacemi a jednotlivci.

3. Společenské zásady členství

3.1 Členem klubu se může stát každý občan ČR starší 18 let, který souhlasí se stanovami, posláním klubu a vlastní motocykl se sidecarem. Členem se může stát i ten, který vlastní motocykl značky JAWA nebo ČZ a má úmysl si sidecar v nejbližší době pořídit. Osoba bude přijata na základě své žádosti. Členem se může stát i osoba s cizím občanstvím, která vlastní motocykl se sidecarem a souhlasí se stanovami klubu. Musí však s klubem spolupracovat a snažit se plnit jeho cíle.
3.2 Čestným členem klubu se může stát občan ČR, kterého schválí členská schůze. Není povinen platit členské příspěvky, může se však účastnit všech akcí klubu.
3.3 Evidenci členů klubu vede jednatel a každému členu je vydán členský průkaz člena klubu.

4. Práva a povinnosti člena klubu

4.1 Každý člen klubu má právo zúčastňovat se všech akcí pořádaných klubem.
4.2 Členové mají právo podávat výboru návrhy a obracet se na výbor klubu s oznámením žádosti či dotazem týkajícím se činnosti klubu.
4.3 Členové mají právo účastnit se valných hromad klubu s právem hlasovacím, mají právo volit a být voleni do výboru klubu.
4.4 Členové klubu jsou povinní se řídit usnesením valné hromady a výboru klubu
4.5 Člen je povinen řádně platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví výbor klubu.

5. Záník členství

5.1 Členství zanikne na vlastní žádost člena podanou výboru klubu.
5.2 Rozhodnutím většiny členů klubu hlasováním na valné hromadě v případě závažného porušení stanov klubu.

6. Orgány klubu

6.1 Nejvyšším orgánem klubu je výkonný výbor. Výkonný výbor klubu svolává valnou hromadu nejméně 2x ročně. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů klubu, případně výbor nebo předseda klubu, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu.
6.2 Výkonný výbor má 5 členů. Jeho členové jsou voleni na valné hromadě přímou volbou na dobu 2 let. Jednotlivé funkce členů výkonného výboru:

 • předseda
 • jednatel
 • pokladník
 • člen
 • člen

Předseda svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců.


6.3 Výkonný výbor je i výkonným orgánem valné hromady. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů klubu v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje o všech věcech se souhlasem valné hromady, pokud nejsou ve výlučné pravomoci.

 • a) rozhoduje o zániku klubu, v případě zániku o majetkovém vypořádání
 • b) rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice klubu
 • c) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
 • d) organizuje a řídí hospodářskou činnost klubu se souhlasem valné hromady
 • e) rozhoduje o přijetí a změnách stanov klubu se souhlasem valné hromady
 • f) projednává a schvaluje rozpočet klubu a výši členských příspěvků
 • g) připravuje podklady pro valnou hromadu a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a sponzorských příspěvků a výsledků hospodaření z vlastní činnosti
 • h) zabezpečuje spolupráci s Městským úřadem a jinými organizacemi

6.4 Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
6.5 Valná hromada: a) rozhoduje o přijetí nových členů do klubu b) rozhoduje o vyloučení člena klubu c) stanoví hlavní směry činnosti klubu pro příští období d) schvaluje a vydává další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní vztahy klubu e) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku klubu
6.6 Valná hromada je usnášení schopná v případě, že je přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K platnosti usnesení Valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů valné hromady.

7. Majetek klubu

7.1 Zdrojem majetku klubu jsou zejména

 • a) příspěvky členů klubu
 • b) příjmy z kulturní a společenské činnosti
 • c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
 • d) příspěvky a dotace od jiných organizací a fyzických osob
 • e) majetek převedený do vlastnictví klubu členem klubu nebo jiným subjektem

7.2 Majetek klubu je ve vlastnictví klubu jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor na základě pověření valnou hromadou.
7.3 Kromě majetku, ke kterému má klub vlastnické právo, může hospodařit i s jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.
7.4 Hospodaření s majetkem klubu upraví výkonný výbor přijetím zásad pro hospodaření s majetkem
7.5 Jménem klubu vystupuje předseda a jednatel výkonného výboru klubu. Každý z nich může jménem klubu jednat samostatně.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Sidecar Club Praha vzniká registrací u ministerstva vnitra ČR.
8.2 Ustavující valnou hromadu svolává přípravný výbor ve složení:

 • Jan Široký
 • Pavel Žížala
 • Jan Nerad

Jednatelem klubu je Jan Široký.

8.3 Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Sidecar Clubu Praha.