ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MATCHLESS 500 typ G 80

el21m

Elektrické schémata

G - Spínač brzdového světla.
J - Brzdové světlo umístěné ve svítilně koncové typu Lucas model 564 s dvouvláknovou žárovkou Lucas číslo 384, 6 V, 6/18 W s paticí malou bajonetovou pro koncové světlo a brzdové světlo.
H - Elektrická membránová houkačka Lucas model HF 1441 na 6 V. Houkačky jsou předem seřízeny tak, aby dávaly co možno nejlepší výkon a obvykle není třeba žádného dalšího seřizování. Jestliže houkačka začne nespolehlivě fungovat a vydává pouze přiškrcený zvuk anebo nevibruje, neznamená to ještě, že houkačka má poruchu - tato vada může být způsobována vybitým akumulátorem, některým uvolněným spojem anebo zkratem ve vedení houkačky. Zejména zjistěte, zda podpěra tlačítka houkačky má správný elektrický kontakt s řídítky. Výkon houkačky může být také porušen tím, že se její přimontování uvolní.
T - Tlačítkový spínač elektrické houkačky umístěný na levém řídítku.
Ss - Sk - Spínač zapalování a světel. Oba spínače umístěné ve světlometu jsou mechanicky stejné a snadno se zaměňují: páčky spínačů jsou rozdílně označeny. Jeví-li jeden spínač známky poruchy, odmontujte rámeček a sklo světlometu. Vytáhněte kabelové zástrčky a převraťte jejich umístění. Další přezkoušení ukáže, zda je spínač vadný. Po výměně spínače dejte kabelové zástrčky opět do správné polohy. Náhradní spínače mají být zlepšeného typu, který lze rozpoznat podle nylonového čípku tlačítka spínače. Spínače starého typu mají čípek (páčku) ocelovou. Montážní určení zástrček - modrá zástrčka je pro světelné zařízení a černá pro zapalování.
Spínač osvětlení je umístěn v horní části světlometu. Ovládá světla pomocí otáčivé páčky, která má tři polohy:
1. "OFF" (tj. vypnuto) - světla jsou vypnuta.
2. "L" (tj. malá světla - zapnuta městská světla, koncové světlo a světlo rychloměru.
3. "H" (tj. velká světla( - zapnuto hlavní světlo, koncové světlo a světlo rychloměru.

Am - Ampérmetr se stupnici 10-0-10 umístěn v horní části světlometu. Ukazuje tok elektrického proudu do akumulátoru a z akumulátoru, tj. nabíjení nebo vybíjení.

A - Olověný akumulátor 6 V, 12 Ah Lucas, který je umístěn v přední části schránky na nářadí a ve své poloze na plošině je přidržován pevným pryžovým pásem. Kladný pól akumulátoru je uzemněn (earth). Akumulátor se vyjme tak, že nejprve uchopíte prsty pryžový pás v místě mezi pásem a skříňkou akumulátoru. Stlačíte pás dolů natolik, aby se z přídržné svorky pásu uvolnila kolenová páčka. Nyní se akumulátor nechá zdvihnutím vyjmout.
D - Střídavý alternátor WIPAC série 114 pozůstává ze šestipólového kroužku statoru o průměru 5“ (127 mm) se šesti cívkami a šestipólovým rotorem s permanentním magnetem. Jsou zde tři hlavní kabely, barvy bílé, světle zelené a oranžové. Tři cívky jsou spojeny v sérií k bílému a světle zelenému kabelu, ostatní tři cívky jsou spojeny v sérii k bílému a oranžovému kabelu. Výstupní proud, vycházející z těchto cívek je střídavý, přeměňovaný na stejnosměrný pomocí můstkově zapojeného selenu. Výstupní proud alternátoru je ovládán přes spínač na světlometu a spojuje tři nebo šest cívek, což se řídí jeho polohou. Nouzové náhradní nastartování motoru. Poloha pro nouzové nastartování je určena pro nastartování motoru v tom případě, když je akumulátor vybit. Tato poloha je na spínači zapalování označena písmeny "EMG". V této poloze jsou obě skupiny cívek alternátoru spojeny vedle sebe a jestliže přepínač světel je v poloze "OFF" (tj. vypnuto) jde plný výkon alternátoru do akumulátoru. To zvýší napětí vybitého akumulátoru na takový stupeň, který postačuje nastartovat motor. V poloze EMG je intenzita nabíjení vysoká - motor se nemá nechat v poloze EMG běžet příliš dlouho. Takto vytvořeného přídavného napětí lze použít ke znovunabití vybitého akumulátoru. Po deseti minutách přepněte na IGN. Demagnetizovaný rotor. Ačkoliv rotor WIPAC je robustně stavěn a podržuje si velmi vysoký magnetický náboj, může se odmagnetizovat, pakliže se stroj nechá běžet s obrácenými spoji akumulátoru nebo jestliže selže selenový usměrňovač. Odmagnetizovaný rotor se má poslat autorizované opravně k náležité remagnetizaci. Zkoušení jednotlivých součástí lze provádět, jsou-li k dispozici tyto přístroje: stejnosměrný voltmetr na 0-12 V; střídavý voltmetr na 0-15 V; 1 Ohmový odpor, schopný zatížení 8 A; ampérmetr 10-0-10 stejnosměrný; musí se používat jakostních přístrojů s pohyblivou cívkou, přesně ukazujících. 1 ohmový odpor musí rovněž být přesný, jinak nelze docílit správně naměřených hodnot. Otáčky motoru při zkoušeni mají ležet v oblasti 500 ot/ min. Zkoušky se nemají provádět pod 2000 ot /min. Několik otáček nad nebo pod 2500 nemá vliv na naměřené údaje alternátoru, který je v dobrém stavu.

Zkoušky intenzity nabíjení:

1. nejprve přezkoušejte napětí akumulátoru, který je-li vybit, se má vyměnit za takový, který je v dobrém stavu.
2. Odpojte hnědý záporný kabel svorky od dvojitého konektoru.
3. Spojte stejnosměrný ampérmetr do série s kabelem akumulátoru a dvojitým konektorem.
4. Nechtemotor běžet při 3000 ot/min minimální dovolené naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Spínač zapalování Spínač světel Minimální nabíjení
Zapalování zapnuto Vypnut (OFF) 1,0A
Zapalování zapnuto Malá světla (Low) 1,3A
Zapalování zapnuto Velká světla (High) 1,0A
Zapnuto náhradní spouštění Vypnut (OFF) 6,0 A

 

Nabíjení ovlivňuje rychlost otáček motoru a stav akumulátoru. Hodnoty uvedené v tabulce ve spojení s uvedenými hodnotami udávají, zda systém správně funguje. Jestliže nabíjení je při světlech zapnutých na Velká světla (High) menší než je udáno v tabulce, přezkoušejte počet wattů hlavní žárovky.

Zkouška při nízkém nebo žádném nabíjení - výkon alternátoru přezkoušejte takto:

1. vypojte ze čtyřcestné svorky bílý, oranžový a světle zelený kabel. Používá-li se též kabel kaštanové barvy, ponechte jej na místě.
2. Pomocí střídavého voltmetru s jednoohmovým odporem, spojeným na koncové svorky (vedle sebe) spojte jeden kabel od voltmetru s bílým kabelem, druhý kabel voltmetru s oranžovým kabelem. Nechte motor běžet rychlostí rovnající se 48 km za hod. při nejvyšším převodovém stupni: ukázaná hodnota napětí má ležet mezi 6,2 až 6,8 V. Přemístěte kabel voltmetru z oranžového kabelu na světle zelený a zkoušku opakujte. Nízká ukázaná hodnota při jedné z těchto zkoušek ukazuje na vadu v cívkách. Nízká ukázaná hodnota při obou zkouškách může být způsobena částečně odmagnetizovaným rotorem. Jestliže se při žádné z obou zkoušek neukáže nějaká naměřená hodnota, je alternátor vadný (viz zkoušku 3).
3. Zkrat se zemí na jedné nebo více cívkách snižuje střídavý voltový výkon. Při zkoušení zakrytého alternátoru použijte stejnosměrného voltmetru, sériově spojeného s akumulátorem který je správně nabit. Spojte kabel od voltmetru s bílým kabelem a kabel akumulátoru s dobrým a vhodným uzemněním na motoru. Jestliže se na voltmetru ukáže nějaká hodnota, pak jedna nebo obě cívky mají zkrat se zemí (earth). Bílý kabel je pro všechny cívky společný. Sejměte vnější část krytu řetězu, zkontrolujte, zda kabely alternátoru nemají poškozenou izolaci, rovněž spojení cívek - dříve než se rozhodnete alternátor vyřadit. Když je vada zjištěna opakujte shora popsané zkoušky. Zkoušky usměrňovače. Před zkoušením se přesvětčte, zda je uzemnění čisté a bezpečné. Zkontrolujte také, zda kabely, připojené k usměrňovači nemají volné spoje. Odpojte od usměrňovače bílý; zelený a hnědý kabel. Pro tuto zkoušku použijte 6 V akumulátor, spojený s 3 W žárovkou s objímkou. Kabel akumulátoru objímky žárovky spojte přes usměrňovač.

Zkoušejte v následujícím pořadí:

kladný kabel spojen se světle zeleným - žárovka uzemněna. Žárovka svíti kladný kabel spojen s bílým - usměrňovač bezvadný
kladný kabel spojen s hnědým - žárovka na zeleném. Nesvítí. Usměrňovač dobrý
kladný kabel spojen s hnědým - žárovka na bílém. Nesvítí. Usměrňovač vadný

Obraťte spojení akumulátoru takto:

záporný kabel spojen se světle zeleným - žárovka uzemněna. Nesvítí
záporný kabel spojen s bílým - usměrňovač bezvadný
záporný kabel spojen s hnědým - žárovka na zeleném. Svítí
záporný kabel spojen s hnědým - žárovka na bílém. Usměrňovač vadný

Obvyklá příčina závad usměrňovače je pokaždé způsobována obracenými spojeními akumulátoru, což může též odmagnetizovat rotor, nechá-li se motor běžet s takto obrácenými spojením. Kladná koncovka akumulátoru je spojena se zemí (earth) průhledný kabel, záporná tvoří napájecí vedení (hnědý kabel).

Ks - Spojky kabelové svorkovnice.
Ps - Přepínač dálkového a tlumeného světlaje umístěn na levém řídítku. Používá se pro přepínání dálkového světla na tlumené, když páčka hlavního spínače osvětlení je v poloze "H" (tj. velká světla - světlomet zapnut). Hlavní žárovka světlometu má dvě vlákna.
S - Hlavní světlomet Lucas s dvouvláknovou žárovkou Lucas číslo 373, 6 V, 30/24 W s přeohniskovým vláknem (přepínání doleva) pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou Lucas číslo 988, 6 V, 3 W M. C. C. pro parkovací světlo. Světlomet má být seřízen tak, aby když stroj nese své normální zatížení, byl dálkový světelný kužel vrhán přímo dopředu a byl rovnoběžný s povrchem vozovky. Do pravé strany tělesa světlometu je zamontován samostatný spínač zapalování.
Os - Parkovací světlo viz "S".
Us - Usměrňovač viz speciální detail pro zkoušky.
K - Sdružená koncová svítilna Lucas model 564 s dvouvláknovou žárovkou Lucas číslo 384, 6 V, 6/18 W pro koncové a brzdové světlo. Koncové světlo současně osvětluje číselnou tabulku státní poznávací značky.
Ta - Rychloměr se stupnici a otáčející se ručičkou. Ukazuje rychlost km za hodinu do maximální hodnoty 190 km/hod. Rychloměr má počítač celkového počtu ujetých kilometrů až do úhrnu 100 000 km a pak se samočinně opět nastaví na nulu.
F - Svítilna pro osvětlení rychloměru s počítačem ujetých kilometrů s žárovkou Lucas č. 988, 6 V, 3 W.
I - Zapalovací indukční cívka Lucas 6 V, je umístěna a přichycena k horní trubce předního rámu pod palivovou nádrži. Cívka je model NA 6.
Pr - Přerušovač s kondenzátorem. Seřízení a vzdálenost kontaktů se má překontrolovat po ujetí prvých 800 km, později každých 4800 km. Vzdálenost mezi kontakty kontrolujete tak, že motor pomalu protočíte, až je vidět, že kontakty jsou co nejvíce rozevřeny, pak mezi ně zastrčte lístkový spároměr. Správné seřízení mezery má být 0,356 až 0,406 mm. Je-li mezera mezi kontakty správná, má měrka suvně procházet. Mezeru mezi kontakty seřizujete tak, že motor udržujete v takové poloze, která poskytuje maximální oddálení kontaktů a uvolníte šrouby, zajišťující destičku s pevným kontaktem. Seřizujte polohu destičky, dokud mezera mezi kontakty není nastavena na tloušťku měrky a pak zajišťovací šrouby utáhněte.
Zs - Zapalovací svíčka KLG typ FE 80 14 mm, dosah 19 mm. Vzdálenost mezi elektrodami 0,508 až 0,558 mm.

el21s

 

Legenda k přezkoušení usměrňovače
Us - Usměrňovač V1 a V2 - voltmetry
A - Akumulátor 12 V, 50 Ah. Rn - 1 ohmový zatěžovací odpor

Zkoušení se provádí takto: máte-li k dispozici rezervní usměrňovač o němž víte, že je v dokonalém stavu pak je nejjednodušší kontrolou výměna. Nemáte-li k disposici správně fungující náhradní usměrňovač, přezkoušejte usměrňovač nejlépe tak, že jej ze stroje vymontujete a na pracovním stole zkoušíte podle dále popsaného postupu.

Potřebné zkoušecí zařízení:

1. Dva kvalitní stejnosměrné voltmetry s pohyblivou cívkou s měřicím rozsahem 0-20 V.
2. 1 ohmový zatěžovací odpor (schopný snést bez přehřátí 12 A). Plně nabitý 12 V akumulátor o kapacitě asi 50 Ah při 10hodinové době nabíjení, tj. jakýkoliv obvyklý automobilový akumulátor s devíti deskami na článek jaký se používá do aut střední velikosti. Při zkoušeni je nutné, aby napětí koncovky akumulátoru (ukázané voltmetrem V 2) činilo nejméně 12 V.
Při zkoušeni je důležité, abyste jednotlivé zkoušky prováděli co možno nejrychleji, aby se zabránilo přehřátí desek usměrňovače.
V1 - měří úbytek napětí na desce usměrňovače,
V2 - musí být při zkoušení desky usměrňovače kontrolován, aby bylo zajištěno, že napájecí napětí činí doporučených 12 V při zatížení. Zkouška odporu dopředu: abyste překontrolovali postupně každý ze čtyř článků, které tvoři usměrňovač, postupujte po spojení zkoušecího zařízení jak je znázorněno na schématu tímto způsobem:

Spojujte po řadě:

kladný zkoušecí hrot ke koncovce "2" a záporný ke koncovce "1",
kladný zkoušecí hrot ke koncovce "2" a záporný ke koncovce "3",
záporný zkoušecí hrot ke střednímu šroubu a kladný ke koncovce "1"
záporný zkoušecí bodec ke střednímu šroubu a kladný ke koncovce"3".
Při každé zkoušce má V1 ukázat nanejvýš 2,5 V. Zkouška prosakování dozadu.

Se zkoušecím zařízením spojeným jako předtfm postupujte takto:
spojujte po řadě:
záporný zkoušecí hrot ke koncovce "2" a kladný ke koncovce "1"
záporný zkoušecí hrot ke koncovce "2" a kladný ke koncovce "3"
kladný zkoušecí hrot ke střednímu šroubu a záporný ke koncovce "1"
kladny zkoušecí hrot ke střednímu šroubu a záporný ke koncovce "3".
Při každé zkoušce se voltmetrem V1 ukázané napětí nemá od napětí ukázaného V2 odchylovat o více než 2 V.

Údržba elektrického výstroje WIPAC

Přepalování vláken žárovek: předčasné přepalování vláken postihující všechny nebo velkou část žárovek najednou při plně nabitém stejnosměrném akumulátorovém zařízení, je způsobováno vadným spojením v akumulátorovém vedení. Toto vedení začíná u
1. rámového konce průhledného kabelu, vedoucího od + svorky akumulátoru a dále pokračuje takto:
2. + svorka akumulátoru.
3. Záporná svorka akumulátoru.
4. Hnědý kabel, vedoucí od záporné svorky akumulátoru ke čtyřotvorové svorce.
5. Hnědý kabel, vedoucí od čtyřotvorového konektoru do ampérmetru.
6. Koncovka ampérmetru s hnědým kabelem.
7. Koncovka ampérmetru s modrým kabelem.
8. Oba konce krátkého izolovaného spojovacího kabelu v zástrčce spínače, který spojuje modrý kabel ampérmetru s hnědým kabelem vedoucím ke spínači světel. Kdyby ampérmetr vytvořil vnitřní otevřený obvod vlákna, žárovky prasknou, stejně tak kdyby akumulátor měl málo elektrolytu nebo žádný, je to částečný nebo úplný otevřený obvod se stejnými výsledky. Konečně zde existuje málo pravděpodobná možnost, že jeden z vodičů účinného proudu ve vedení akumulátoru je přetržen - také v tomto případě vlákna žárovky prasknou.
Pro rychlou kontrolu zkoušejte spojení v tomto pořadí:
1.Obě svorky akumulátoru.
2.Obě svorky ampérmetru.
3. Všechny hnědé kabely vedoucí do čtyřotvorového konektoru.

Označení barev vodičů
hm – hnědomodrá h - hnědá
hb – hnědobílá c - cihlově červená
cb - cihlověčervenobílá hč - hnědočerná
hz - hnědozelená zb - zelenobflá
zž - zelenožlutá zč - zelenočerná
hf - hnědofialová b - bílá
č - černá m – modrá
mč - modročerná bč - bíločerná

Hledání poruch

Motor nechce nastartovat anebo jde těžko natočit:
1. Vada na vysokonapěťových sběračích pro vysoké napětí nebo v přerušovači
2. Vlhkost na zapalovací svíčce
3. Zaolejovaná nebo znečištěná svíčka
4. Znečištěné kontakty přerušovače
5. Nesprávná vzdálenost kontaktů přerušovače
6. Zapalování nezapnuto
7. Akumulátor je vybitý

Vynechávání motoru:
1. Vadná nebo zaolejovaná zapalovací svíčka
2. Nesprávná vzdálenost mezí kontakty přerušovače
3. Páčka přerušovače je uvízlá
4. Kontakty přerušovače jsou uvolněny
5. Olej na kontaktech přerušovače
6. Vadný kabel zapalovací svíčky
7. Spínač zapalování zapnut na EMG (tj. nouzové - náhradní zapalování)

Pokles výkonu:
1. Vadná zapalovací svíčka
2. Nedostatek oleje v nádrži

Přehřívání motoru:
1. Vadná zapalovací svíčka
2. Nesprávné seřízení předstihu zapalování
3. Automatická regulace předstihu vadná

Náhlé zastavování motoru:
1. Zaolejovaná nebo znečištěná zapalovací svíčka
2. Voda na vysokonapěťových sběračích, pro vysoké napětí anebo na zapalovací svíčce
3. Uvolňená spojení - uvolněné spoje cívky

Přílišná spotřeba benzínu:
1.Nesprávné nastavení předstihu zapalování

Seřízení zapalování

Automatické seřizování předstihu je kuželově uloženo na hřídeli pro vačku sacího ventilu, přidržováno středově umístěným šroubem. Vačka, která oddaluje kontakty, je otáčena dvěma kolíky, zabírajícími do destiček pro pružiny této regulační jednotky. Ježto vačka je odmontovatelná, musíte si polohu vačky označit dříve než je odmontována. Před seřízením předstihu zapalování je třeba překontrolovat vzdálenost kontaktů přerušovače.

Kontrola vzdálenosti mezi kontakty přerušovače:

odstraňte dva šrouby připevňující víčko, přimontované na rozvodové skříni rozvodového ústrojí rovněž toto víčko. Otočte motorem tak, aby se kontakty od sebe oddálily co nejvíce. Zkontrolujte mezeru, která má být 0,356 až 0,406 mm.

Seřízení předstihu:

u modelů 500 cm3 se používá předstihu 39° (12,7 mm). U zpožděné A. R. P. (automatické regulace předstihu) se na místo 1 /2" používá 1 /8" (3,17 mm) resp. místo 11 /32" se používá 3/16" (4,76 mm). Odmontujte vysokonapěťový kabel a zapalovací svíčku. Odmontujte automatickou regulaci předstihu. Odmontujte boční víčko skříňky vahadel. Otočte motorem tak, aby oba ventily byly zavřeny (sací ventil se otevře a pak zavře), potom zařaďte nejvyšší převodový stupeň. Otvorem pro zapalovací svíčku vsuňte seřizovací drát, najdete dotekem píst tím, že motorem kolébáte dopředu nebo dozadu a zadní kolo otočte tak daleko, až zpozorujete, že píst se nachází v nejvyšším bodě svého zdvihu při obou zavřených ventilech. Potom nasaďte mechanismus automatické regulace předstihu tak, aby mezera tvořená dvěma vyvažovacími závažími byla v jedné přímce s oběma závitovanými otvory, sloužícími k upevnění základní desky přerušovače. Všimněte si, že vrchol vačky čili její nejužší část je-li umístěna do správné polohy ukazuje přibližně na 12 hodin. Natlačte regulační jednotku pevně na hřídel, která ji pohání a před zpětným zašroubováním upevňovacího šroubu na konec ostře klepněte. Jestliže se používá způsobu s maximálním předstihem, vložte za účelem úplného oddělení mezi vyvažovací závaží dřevěný klín. Vezměte seřizovací drát a překontrolujte polohu pístu v případě, že se motor pohnul. V otvoru pro zapalovací svíčku prostrčený seřizovací drát držte co možno svisle a přesvědčete se, zda je píst v nejvyšším bodě zdvihu. Udělejte si na seřizovacím drátě značku v jedné rovině s horní stykovou ploškou otvoru pro zapalovací svíčku, potom drát vytáhněte. Používáte-li co největšího předstihu, udělejte si na seřizovacím drátě další značku přesně 12,7 mm nad značkou předchozí. Seřizovací drát zastrčte nazpět do otvoru pro zapalovací svíčku, a pohybujte zadním kolem, otáčejte motor nazpátek až vyšší z obou značek na seřizovacím drátě je v jedné rovině s horní stykovou ploškou otvoru pro zapalovací svíčku, podle používaného způsobu seřízení předstihu. Přišroubujte desku přerušovače s kondenzátorem ukazujícím na 3 hodiny, lehce přitáhněte upevňovací šrouby. Přesná poloha oddálení kontaktů se nejlépe urči tak, že se mezi kontakty zastrčí proužek cigaretového papírku a deskou se pohybuje ve směru otáčení hodinových ručiček, dokud se papírek nedá volně vytáhnout.

Použijete-li pro seřízení regulační jednotky na plný předstih klínu, udělejte si na desce přerušovače čáru tužkou a stejnou čáru na krytu pro desku tak aby se obě čáry kryly. Sejměte desku přerušovače, odstraňte klín a desku znovu nasaďte tak, aby obě narýsované čáry spolu souhlasily a pevně utáhněte upevňovací šrouby. Ježto seřízeni předstihu zapalování je velmi důležité, má se provést jeho překontrolování před tím, než se znovu namontuje zapalovací svíčka, víko skříňky vahadel.