ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jawa 250 typ 559/03 - Super Sport

el13m

Elektrické schémata

S - Hlavní světlomet 9415.00 výrobní označení 559-67-010, obchodní číslo Mototechny 1-04-216 s dvouvláknovou žárovkou 6 V, 25/25 W s paticí BA 20d ,podle normy ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí 8A 9s podle ČSN 30 4317 pro parkovací světlo. Světlomet má tři hlavní díly: rámeček s parabolou, spodní a horní část pláště. Rámeček s parabolou vyjmeme po vyšroubování upevňovacího šroubu M 5 na spodní části rámečku a odpojení uzávěru s kabely: Horní část pláště sejmeme po uvolnění, zaklapávacích bočních uzávěrů, vyšroubování šroubku na zadní části pláště (u spínací skříňky) a odšroubování převlečné matice pohonu rychloměru. Chceme-li horní část pláště světlometu zcela uvolnit, doporučujeme vyjmout před odpojováním kabelů spínací skříňky pojistku akumulátoru, aby nedošlo ke zkratu. Spodní část pláště demontujeme po sejmutí řídítek, odpojení kabelů a bowdenu spojky, odšroubování matice (klíč 41 mm) z hlavy řízení a po vyšroubování uzavíracích matic ramen vidlice (klíč 32 mm). Nyní můžeme sejmout horní nosník vidlice a vysunout spodní část pláště.
H - Elektrická membránová houkačka PAL 6 V je umístěna na přední vidlici pod světlometem. Výrobní označení 353-62-001, obch. číslo Mototechny 1-55-010. V době klidu stroje je houkačka napájena z akumulátoru a zapíná se tlačítkem na přepínači světel na levém řídítku.
Ps - Přepínač světla dálkového a tlumeného je umístěn na levém řídítku spolu s tlačítkem houkačky. Výrobní označení 559-65-100, obch. číslo Mototechny 621-6310.
T - Tlačítko elektrické houkačky umístěné na levém řídítku spolu s přepínačem světla.
I - Zapalovací cívka značky JAWA 6 V, výrobní označení 357-66-100, obch. číslo Mototechny 0-22-010 a je umístěna na rámu pod nádrží na palivo.
Zs - Odrušená zapalovací svíčka PAL 14 - 8 RZ. S touto svíčkou je montována neodrušená koncovka. Podle platných předpisů mohou být používány pouze odrušené svíčky s vloženým odporem, neboť odrušení motocyklu použitím jen odrušených koncovek je nedostatečné.

Ae - Žlutá kontrolní svítilna zařazeného chodu naprázdno (neutrálu) s kontrolní žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 a je umístěna v horní části světlometu na rychloměru a rozsvítí se při zařazeném neutrálu mezi 1. a 2. rychlostním stupněm.
E - Červená kontrolní svítilna nabíjení s kontrolní žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle normy GSN 30 4317 a je umístěna vlevo v horní části světlometu na rychloměru. Žárovka se rozsvítí pří zapnutí zapalování a zhasne, jakmile dynamo začne dodávat proud do akumulátoru.
F - Dvě kontrolní svítilny pro osvětlení rychloměru s počítačem ujetých kilometrů se dvěma kontrolními žárovkami 6 V 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 umístěné v horní části světlometu (rychloměru).
Pc - Kluzný kontakt kontrolní svítilny zařazeného chodu naprázdno (neutrálu).
Sk - Spínací skříňka PAL s klíčkem typu 02.9440.65, obch. číslo Mototechny 0-55-015 je vestavěna do světlometu a rozděluje proud z dynama nebo akumulátoru do spotřebičů. Je opatřena patentním zámkem. Polohy kličku viz další legenda se schématem. Spínací skříňku demontujeme pouze v nutném případě. Odklopíme parabolu světlometu a odpojíme pohon rychloměru. Horní plášť světlometu rovněž uvolníme a tím získáme přistup ke spínací skříňce, upevněné v horním plášti. Před manipulací se spínací skříňkou doporučujeme vyjmout pojistku akumulátoru.
D - Stejnosměrné elektrické dynamo značky JAWA, výrobní označení 355-61-000, obch. číslo Mototechny 616-0401. Technické údaje: jmenovité napětí - 6 V; jmenovitý výkon - 45 W; počet pólů šest;  

stator - je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříni motoru; nese přerušovač, natáčivý o 16° (pro seřízení bodu zážehu), regulační relé, svorkovnici; kartáčky, kondenzátor a odporovou cívku.  

Rotor je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou, která ovládá přerušovač;

Regulační relé - se samočinným spínačem udržuje stálé napětí prudu a spojuje dynamo s akumulátorem Seřízení bodu zážehu: upevňovací šrouby statoru kontrolujeme a případně dotahujeme vždy před seřizováním zapalování.

1.Vyšroubujeme svíčku a do otvoru pro svíčku vložíme milimetrové měřidlo.
2.Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při chodu motoru) najdeme horní úvrať pístu.
3. V této poloze seřídíme seřizovacím šroubem vzdálenost mezi kontakty přerušovače. Vzdálenost měříme měrkou dodávanou v nářadí - slabší plíšek měrky (0,3 mm) prochází mezi kontakty přerušovače suvně, silnější plíšek (0,4 mm) nesmí projít. Kontakty nutno zbavit mastnoty (čistým benzínem) a případně zarovnat jejich plošky jemným pilníčkem. Kontakty musejí dosedat celou plochou.
4. Natáčením klikového hřídele vlevo(zpět) snížíme polohu pistu o 3,5 - 4 mm.
5. V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi kontakty přerušovače a maximální vůle může být 0,05 mm. Měříme ocelovou planžetou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi kontakty suvně procházet.
6. Je-li vůle mezi kontakty menší nebo větší povolíme oba šrouby upevňující desku přerušovače ke statoru a natáčením desky doprava (vůle se zmenší) nebo doleva (vůle se zvětší) seřídíme vzdálenost kontaktů na 0,05 mm.
7. Po seřízení šrouby opět dotáhneme.

Ks - Kabelová svorkovnice na statoru dynama, výrobní označeni 355-61-180, obch. číslo Mototechny 616-0405. Druhá spojka kabelové svorkovnice je pro vedeni ke koncové svítilně.
P - Tavná pojistka 15 A je umístěna v bakelitovém pouzdře v levé schránce vedle akumulátoru. Při výměně doporučujeme použit pojistku téže hodnoty.
A - Olověný akumulátor 6 V, 14 Ah je uložen v levé schránce a zapojen kladným pólem na kostru (hmotu). Výrobní označení 151-61-076, obch. číslo Mototechny 1-65-002.
G - Spínač brzdového světla, výrobní označení 353-65-200, obch. číslo Mototechny 616-6328 je upevněn v pravé schránce. Spínač seřizujeme po povolení šroubu posunutím bakelitového tělíska spínače podle potřeby vpravo nebo vlevo.
K -Sdružená koncová svítilna, výrobní označeni 550-68-010, obch. čís. Mototechny 621-2219 se dvěma sufitovými žárovkami a to: žárovkou 6 V, 15 W s paticí S 8 podle normy ČSN 30 4319 pro brzdové světlo umístěna v horní části svítilny a žárovkou sufit 6V 5 W s paticí S 8 podle normy ČSN 30 4319 pro koncové světlo umístěnou v dolní části. Žárovka současně osvětluje číselnou tabulku státní poznávací značky.
J - Brzdové světlo viz "K".

 Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm2

Spoje jsou provedeny lakovanými kabely. Konce kabelů mají mosazné koncovky, nebo jsou zaletovány. Kabely od dynama ke spínací skříňce, od spínací skříňky k přepínači světel, od přepínače světel k hlavní žárovce kabely od akumulátoru a kabely svíček mají průřez 1,5 mm2, ostatní kabely průřez 1 mm2.

Označení barev vodičů
c - cihlově červená č - černá z - zelená b - bílá m - modrá ž - žlutá

el12o

Polohy zapalovacího klíčku

1 - Vše vypnuto, odjištěno .uzamčení přepínače světel.
2 - Zapnuto zapalování
3 - Této polohy se používá v případě poruchy nebo vyjmutí akumulátoru. Zařadíme 2. rychlostní stupeň a stroj roztlačíme (jakmile otáčky dosáhnou potřebné výše, regulační relé sepne a dodá proud do zapalovací cívky).

 el12o2

 

Polohy přepínače světel

1 - Světla vypnuta.
2 - Zapnuto parkovací a koncové světlo.
3 - Zapnuto hlavní světlo, parkovací a koncové světlo.
Přepínačem lze pohybovat jedině při zasunutém zapalovacím klíčku, který možno vyjmout při všech polohách přepínače (např. při parkování v noci zasuneme klíček, otočíme přepínačem do příslušné polohy a klíček vyjmeme). Houkačka a brzdové světlo jsou stále zapojeny a nejsou ovlivňovány polohami zapalovacího klíčku.

 Údržba dynama

Po ujetí prvních 500-1000 km zkontrolujeme, případně seřídíme vzdálenost kontaktů přerušovače a seřídíme bod zážehu (předstih). Po 10 000 km zkontrolujeme opotřebení kartáčků. Jsou-li nižší než 8 mm vyměníme je. Nepohybuji-li se volně ve vedení jsou znečištěny. Vyjmeme je a očistíme benzínem. Třecí plochy kartáčků nikdy nepilujeme a při zpětné montáži dbáme, abychom je zasadili tak, jak byly původně. Kolektor čistíme hadříkem namočeným v benzínu. Větší opravy dynama nutno svěřit odborné dílně.

Seřízení dopadu hlavního světla

 

Provádíme naklápěním paraboly pomocí seřizovacího šroubu na horní části rámečku světlometu. Povolíme šroub, posouváme jim dopředu (dozadu) až vyregulujeme dopad světla a šroub opět utáhneme.

Údržba zapalovací svíčky

Zapalovací svíčku občas očistíme, karbon opatrně seškrábeme, případně seřídíme vzdálenost elektrod na 0,6 až 0,7 mm (u svíček PAL řady RZ) opatrným přihnutím elektrody na tělese svíčky.

Údržba akumulátoru

Akumulátor a jeho připojovací koncovky udržujte čisté a suché. Připojovací šroubky a očka kabelů natřete lehce tukem pro ochranu před korozním účinkem kyseliny.

Výšku hladiny elektrolytu kontrolujte odsávacím balónkem alespoň jednou za měsíc a je-li třeba, doplňte destilovanou vodou na předepsanou výši první přepážky nad deskami.
Pro kontrolu stavu nabiti akumulátoru je rozhodující napětí každého článku a hustota kyseliny. Vyřazený akumulátor (např. v zimě je nutno každé 2 měsíce dobíjet na plný stav, protože se samovolně vybíjí a vybitý-se chemicky ničí.
Při připojení na motocykl musí být akumulátor připojen - pólem na kostru. Špatné připojení akumulátoru by mělo za následek poškození regulačního relé.

 Uvedení nového akumulátoru do činnosti

Odstraňte vložky pod zátkami, nebo pásku na zátkách. Všechny tři články naplňte chemicky čistou kyselinou sirovou (nikoliv technickou), ředěnou destilovanou vodou na hustotu 1,28, pouze do výšky první přepážky nad deskami - nikdy výše. Akumulátor ponechte 3 až 5 hodin v klidu, doplňte znovu hladinu kyseliny přesně na uvedenou výši. Akumulátor připojte na stejnosměrný zdroj proudu o napětí asi 8 V (+ pólem na -I- pól zdroje): Akumulátor nabijete proudem 0,8 A po dobu asi 50 hodin, až napětí akumulátoru (při zapnutém nabíjecím zdroji) dosáhne 7,9-8,1 V (tj. 2,63-2,7 V na jeden článek) a po dobu 2 hodin dalšího nabíjení se již nemění. Hustotu kyseliny po skončeném nabíjení upravte na hodnotu 1,28 a na správnou výši hladiny. Akumulátor očistěte do sucha, otřete a zamontujte do motocyklu a zapojte + pólem na kostru stroje.

Poruchy a jejich odstraňování