ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SIMSON STAR typ SR 4 – 2

el4m

Elektrické schémata

Sk - Spínací skříňka zapalování a světel s klíčkem je umístěna na hlavním světlometu. Vlevo dole na schématu je detail. Má 4 spínací polohy při pohledu z místa řidiče:
a) vpravo: zapalování vypnuto, osvětlení vypnuto (motor odstaven) kliček lze zasouvat a vysouvat. Charakteristický znak: el4d1
b) střed: Zapalováni zapnuto, osvětlení vypnuto, světelná houkačka zapnuta (jízda při denním světle) Charakteristický znak: el4d2
c) vlevo 1: Zapalování zapnuto, osvětlení zapnuto, světelná houkačka vypnuta (jízda v noci) Charakteristický znak: ) el4d3
d) vlevo ll: Zapalování vypnuto, parkovací světlo zapnuto klíček lze zasouvat a vysouvat. Charakteristický znak: el4d4

Tabulka SIMSON STAR typ SR 4 – 2 (Jízda ve dne a v noci)

 

 

Jízda

Ve dne

59 30

vypnuto vypnuto

86 15

V noci

56 30 58

vypnuto

56 15 59b

 

Stání

bez parkovacího

světla

2

vypnuto vypnuto vypnuto

31

s parkovacím

světlem

2 30

vypnuto vypnuto

31 57a


Zemnicí kabel svorky 31 nese označení 1540000 200 F (25913 F).
Ta - Svítilna pro osvětlení rychloměru s počítačem ujetých kilometrů s kontrolní žárovkou D 6 V, 0,6W podle TGL 10 833 je umístěna vpravo od spínací skříňky v hlavním světlometu.

Ae - Kontrolní svítilna neutrálu s kontrolní žárovkou D 6 V, 2 W podle TGL 10 833 je umístěna v hlavním světlometu mezi spínací skříňkou a rychloměrem, nese označení 21400004 OOF (34 973 F).
Bu - Dvě svítilny blikacích ukazatelů směru se dvěma žárovkami'E 6 V,18 W podle TGL 10 833. Svítilny jsou umístěné na konci levého a pravého řídítka.
Cs - Spínač světelné houkačky umístěn na spodní straně kombinovaného přepínače světel jako tlačítko.
Ps - Kombinovaný přepínač dálkového a tlumeného světla umístěn na levé rukojeti řídítka současně s přepínačem zvukové houkačky.
Pb - Svítilna pro parkování se žárovkou D 6 V, 3 W podle TGL 10 833 umístěna uprostřed řídítek. Zemnicí kabel nese označení (34932 0. Z.)č. 2140000212 0.Z. Pu -Přepínač blikacích ukazatelů směru je umístěn u pravé rukojeti řídítek.
T - Tlačítko elektrické houkačky umístěné v kombinovaném přepínači dálkového a tlumeného světla na levé rukojeti řídítka. Svorkovnice nese označení (34 902 D) 214 0000 1 00 D.
Ks - Svorkovnice pro kabely od spínací skříňky nese označení (34 921 C)214 0000 2.
K - Kombinována koncová svítilna se žárovkou B 6 V, 18 W podle TGL 10 833 pro brzdové světlo umístěnou v horní části svítilny a žárovkou B 6 V, 5 W podle TGL 10 833 pro koncové světlo umístěnou v dolní části svítilny.
S -Hlavní světlomet LA 136 typ 8706.8 s dvouvláknovou žárovkou Bilux C 6 V, 15/15 W podle TGL 11 413.
H - Elektrická zvuková houkačka na stejnosměrný proud 6 V podle TGL 71 - 1033.
P - Dvě tavné jemné pojistky: jedna G- tavicí vložka 1 C podlé TGL 0-41571 a druhá tavicí vložka 8 podle TGL 11 135 umístěné v nabíjecí soupravě.
Ks - Svorkovnice u nabíjecí soupravy upevněna na hlavě rámu.
Pr - Přerušovač proudu blikacích ukazatelů směru zavěšen v pružných pryžových lůžkách. Spíná-li přerušovač nedostatečně, není akumulátor řádně nabitý.
D - Nabíjecí souprava typ 8871.1. Akumulátor nabíjí střídavé setrvačníkové magneto přes jemnou pojistku (G tavicí vložka 1 C) se středním zpožděním - TGL 0 - 41 571), tlumivku, polovodičový plošný usměrňovač SY 101 nebo SY 100 nebo GY 112. U této soupravy nelze oproti stejnosměrnému dynamu s regulátorem regulovat nabíjecí proud v závislosti na stavu nabití akumulátoru a spotřebě proudu.

Souprava je upravena na přepínání na "velký a malý" nabíjecí proud, aby bylo možno se přizpůsobit různým provozním podmínkám. Nové vozidlo je dodáváno se seřízením na "velký" nabíjecí proud. Je-li při tomto nastavení zjištěno přebíjení akumulátoru, je nutné přepnout na "malé nabíjení. Pro ten, účel je třeba vodič zelený (63 malé nabíjení") připojit na svorku 59a. Volný konec vodiče 63a je nutné zastrčit do příslušné izolační trubičky, aby nedošlo ke zkratu dotykem s kostrou. Zjisti-li se i při nastavení na "velké nabíjení" pokles stavu nabití akumulátoru, je bud' nadměrná spotřeba proudu, nebo vadný akumulátor. Všechny stejnosměrné spotřebiče (houkačka,' ukazatelé směru a parkovací světlo) by měly být používány jen v nezbytných případech, obzvláště parkovací světlo. Několik hodin trvající osvětlení parkovacím světlem vede při odstaveném motoru k vybití akumulátoru. Akumulátor nabíjíme vždy mimo vozidlo. Nabíjení vybitého akumulátoru je i při nastavení na "velké nabíjení" a vypnutí všech stejnosměrných spotřebičů dlouhodobá záležitost. Při opakovaném vybíjení akumulátoru je nutné zkontrolovat jemnou pojistku. Táto pojistka chrání usměrňovač. Při opakovaném spálení je třeba dát do servisní opravny přezkoušet správnou funkci usměrňovače.

Pc - Spínač kontrolky neutrálu v převodovce.
A - Olověný akumulátor 6 V, 4,5 Ah podle TGL 10 241. Je umístěn pod motorem a posazen na střední část rámu a je přístupný po odejmutí levého krycího plechu motoru. Akumulátor je jištěn 8 A pojistkou proti přetížení od spotřebičů.
G - Spínač brzdového světla v zadním náboji.
Mt - Setrvačníkové magneto se dvěma osvětlovacími cívkami 6 V, 33 W. Setrvačníkové magneto spojuje zapalovací magneto, dodávající potřebnou jiskru pro zapálení směsi paliva a vzduchu se zdrojem střídavého proudu, dodávajícím potřebný elektrický proud pro osvětlování a dobíjení akumulátoru. Nabíjecí střídavý proud prochází usměrňovačem. Osvětlovací část magneta pracuje nezávisle na zapalovací části. V setrvačníkovém magnetu je také umístěn přerušovač s kondenzátorem.
I - Zapalovací cívka umístěna v setrvačníkovém magnetu.
R - Přerušovač umístěn v setrvačníkovém magnetu, vzdálenost plně otevřených kontaktů - 0;4 mm.
Sc - Dvě osvětlovací cívky 15 W a 18 W. '
Ko - Kondenzátor.
Zs - Zapalovací svíčka SM 14 - 280, vzdálenost elektrod - 0,4 mm.
Číslice u vodič značí průřezy vodičů v mm.

Označení barev vodičů

b/č - bíločerný
h – hnědý
č/ž - černožlutý
š - šedýč - černý
c/b - cihlově červenobílý
č/c - černocihlově červený
c/š - cihlově červenošedý
z/c - zelenocihlově červený
m/z - modrozelený
š/z - šedozelený
č/z – černozelený
b – bílý
h/č - hnědočerný
š/m – šedomodrý
ž – žlutý
č/m, - černomodrý
h/b - hnědobílý
c/ž - cihlově červenožlutý
z – zeleny
c - cihlově červený
c/z - cihlově červenozelený
č/b – černobílý

Elektrická souprava

Sestává ze zapalovacího a dvou světelných okruhů. Zapalovací proud je na sekundární straně zapalovací cívky veden přímo zapalovacím kabelem k zapalovací svíčce. Z primární části cívky vede zkratový kabel ke spínací skříňce v plášti světlometu. Ve spínací poloze a) s charakteristickým znakem el4d1a poloze d) s charakteristickým znakem el4d4 je zapalovací cívka spojena na kostru, takže nemůže vzniknout jiskra, která by uvedla motor do činnosti. Světelné okruhy (střídavý a stejnosměrný) jsou napájeny jednou 15 wattovou a jednou 18wattovou osvětlovací cívkou. Cívka 15 W slouží výhradně napájení dvouvláknové žárovky Bilux v hlavním světlometu. Cívka 18 W napájí koncové a brzdové světlo, osvětlení rychloměru a nabíjecí soupravu. Tlumivka zabraňuje přetížení a propálení koncové a rychloměrové žárovky. Stop'spínač je umístěn v náboji zadního kola. Při použití nožní brzdy spínač spojí na kostru a rozsvítí brzdové světlo. Provozní napětí koncového světla a osvětlení rychloměru silně klesá a přechodně zhasnou obě světla. Koncové osvětlení je dostatečně zajištěno vlivem silného brzdového světla. Zapojené dálkové nebo tlumené světlo je možné obsluhovat přepínačem na levé rukojeti řídítka. Během jízdy ve dne se používá vlákno dálkového světla Bilux žárovky jako světelné houkačky. Ovládací tlačítko je umístěno na spodní straně přepínače světel.

Nabíjecí souprava je výchozím agregátem druhého světelného (stejnosměrného) okruhu. Sestává z křemíkového usměrňovače a nabíjecí tlumivky se dvěma vývody a to svorkou pro "velké" nabíjení a,"malé" nabíjení. Svorka pro velké nabíjení má zeleno-červený vodič a svorka pro malé nabíjení zelený vodič.

Na svorkovnici, která spolu š nabíjecí soupravou - na které je ostatně tlumivka koncového světla a osvětlení rychloměru - a s přerušovačem ukazatelů směru je upevněna na hlavě rámu, je vodič svorky "velké nabíjení" zapojen v sérii s přívodem 18 W osvětlovací cévky. Usměrňovač je jištěn pojistkou (1 A). Konec vodiče "malé nabíjení je zastrčen do izolační trubičky.

Akumulátor je zdrojem proudu pro zvukovou houkačku, 4 kazatelů směru, parkovacího světla a kontrolky běhu naprázdno.
Okruh ukazatelů směru sestává z přerušovače ukazatelů, z přepínače ukazatelů a z ukazatelů směru na konci řidítek.


Přezkoušení zapalovací svíčky

Vlivem vysokého tepelného namáhání u dvoudobých motorů zapalovací svíčka rychle stárne. Stárnutí se projevuje jako opal elektrod, jako zbytky spalin na izolační hmotě apod. Stárnutí nepříznivě ovlivňuje dobrou startovatelnost motoru. Proto je nutný pravidelně kontrolovat, čistit a seřizovat vzdálenost elektrod zapalovací svíčky. Pracovní postup:
Zapalovací kabel stáhnout se svíčky, vyšroubovat svíčku, důkladné vyčistit v benzinu a měrkou překontrolovat vzdálenost elektrod na 0,4 mm. Příliš velká vzdálenost se upravuje přihrnutím vnější elektrody. Zapalovací svíčku nutno při montáži opatrně dotáhnout. Nasadit zapalovací kabel a nezapomenout nasadit těsnící kroužek na závit svíčky ještě před zašroubováním do hlavy válce. Na přezkoušeni vyšroubujeme zapalovací svíčku po ostré jízdě z teplého motoru a zkontroluje se její vnitřek. Zapalovací svíčka správné tepelné hodnoty ukazuje při správně seřízeném karburátoru nahnědlou keramickou hmotu, tmavošedé těleso svíčky a suché černé úsady na čele pouzdra svíčky. Studená svíčka (tj. s vysokou tepelnou teplotou) je uvnitř začazena a zaolejována. Tvoření nadměrných úsad i při svíčce správné tepelné hodnoty zaviňuje příliš malá vzdálenost elektrod nebo bohatá směs při běhu naprázdno, případně i jiné příčiny. Přehřátá svíčka má do běla vypálený keramický, izolátor a do běla vypálené špičky elektrod a někdy i malé vytavené slzičky. Tak vypadá zapalovací svíčka s nízkou tepelnou hodnotou. Stejné úkazy vykazuje zapalovací svíčka správné tepelné hodnoty při spalování příliš chudé směsi nebo přisávání falešného vzduchu.

Pomocná funkční kontrola zapalovací svíčky se provádí podle pokynu takto: na vyšroubovanou zapalovací svíčku se nastrčí zapalovací kabel, svíčka se přiloží na hmotu motoru a startovací pákou protáčíme motor. Motocykl je při tom postaven na stojánku. Mezi elektrodami musí přeskakovat silné elektrické jiskry. Nepřeskakují-li, nutno zapalovací soupravu přezkoušet takto: odpojit zapalovací kabel od svíčky, resp. sejmeme nástrčku zapalovacího kabelu. Konec drátu držíme na vzdálenost 4-5 mm od hmoty motoru. Nepřeskakuje-li jiskra při protáčehí motoru, je nutno prohlédnout zapalovací svíčku, případně vyčistit nebo vyměnit. Motor nesmi být zastavován sejmutím kabelové nástrčky se zapalovací svíčky. Mohla by se zničit zapalovací cívka. Při velmi opatrné jízdě (v záběhu) se může stát, že sériově použitá zapalovací svíčka SM 14-280 nedosáhne potřebnou provozní teplotu, rychle se zanáší a nedává dostatečnou jiskru, postačující k zapálení směsi. Takové zapalovací svíčky se dají po opískování na speciálním přístroji opět použít. Nezmění-li se ale zásadně způsob jízdy, stanou se po čase opět provozuneschopnými. Doporučuje se proto nahradit během záběhu zapalovací svíčku SM 14-280 za svíčku nižší tepelné hodnoty SM 14-240. V úvodu této stati uvedené připomínky platí i pro tuto svíčku. Zapalovací svíčky se běžně dodávají s normální vzdáleností elektrod 0,6 mm. Je proto nutné i u nové svíčky upravit vzdálenost elektrod na 0,4 mm, ještě před prvým použitím v motocyklu.

Přezkoušení vzdálenosti kontaktů přerušovače a seřízení zapalován

Kontakty, vačka a vrtání otvoru ložiska přerušovače se normálně opotřebovávají. Je proto třeba pravidelně kontrolovat funkci přerušovače. Je účelné tyto práce předat odborné dílně. Pokud si je majitel motocyklu může úspěšně sám provádět, uvádíme následující postup: Po demontáži víka setrvačníkového magneta a oběžného kola větráku je přerušovač přístupný otvorem v setrvačníku. Pro demontáž přerušovače a seřízení zapalování nutno stáhnout setrvačník. Přesné seřízení zapalování je zajištěno, souhlasí-li počátek rozpojení kontaktů přerušovače s nastavením předpalu (1,5 mm před horní úvratí) s ryskou odtrhu zapalovacího magneta. Kontakty přerušovače se časem opalují a vytvoří se na nich malé vyvýšeniny a prohlubeniny, které zpravidla nejsou na závadu dobré funkci. Silněji opálené kontakty je nutno jemným smirkovým brouskem uhladit. Při opotřebených kontaktech nutno vyměnit přerušovač. Před montáží přerušovače (i nového) je nutno kontakty otřít hadříkem namočeným v benzínu nebo tetrachloretylénu. Otvor ložiska přerušovače nutno po demontáži vyčistit a naolejovat hypoidním olejem PH 12. Nejdříve je třeba upravit vzdálenost kontaktu na vrcholu vačky na 0,4 mm otočením základní desky (šroubovákem): Seřízení nutno zkontrolovat příslušnou měrkou. Nastavení odtrhu se kontroluje. Setrvačník se natáčí ve směru otáčení, až se kontakty rozpojí. Kontrola rozpojení se provádí čistou fólií 0,03 mm silnou, sevřenou sepnutými kontakty. Fólie se dá vytáhnout až v okamžiku rozpojeni. Při odchylkách od míry 0 . . . 3 mm se seřizuje nastavení odtrhu změnou vzdálenosti kontaktů. Při překročení míry 3 mm je třeba vzdálenost zmenšit, při menší míře zvětšit, aby míra odpovídala povolené toleranci 0 . . . 3 mm. Vzdálenost kontaktů musí zůstat i po této úpravě v rozmezí 0,35 mm až 0,45 mm. Nyní se zkontroluje předpal. Po vyšroubování zapalovací svíčky se závitovým otvorem měří nastavení předpalu motoru v milimetrech zdvihu pístu.
Zapalování se smí seřizovat pouze natáčením základní desky. K tomu je nutné stáhnout setrvačník (uvolnit upevňovací matky, našroubovat stahovák a otáčením stahovacího šroubu stáhnout setrvačník). Po uvolnění tří záchytných šroubu možno základní deskou natáčet. Větší předpal se nastavuje otáčením proti směru otáčení, snížení předpalu ve směru otáčení. Po nastavení utáhneme záchytné šrouby základní desky. S nalisovaným setrvačníkem nebo s pomocnou seřizovací vačkou se přezkouší seřízení zapalování. Počátek rozpojení kontaktů musí souhlasit s předepsaným nastavením předpalu 1,5 mm před horní úvratí a nastavením odtrhu. Setrvačník se utáhne a znovu se přezkouší seřízení.
Při všech pracích na přerušovači nutno zároveň kontrolovat mazací plsť. Naolejování mazací plsti několika kapkami hypoidního oleje PH 12 se provádí pomocí šroubováku nebo jiného podobného předmětu na odvráceném konci mazací plstě od vačky. Nejlepší sací schopnosti lze dosáhnout jen u vymontované, v benzínu vyprané plsti. Po vysušení se vemne hypoidní olej. Nejlepší nasáklivosti se dosáhlo, když se po stisknutí plsti objevilo takové množství oleje, které se při uvolnění plsti opět vsákne. Plť se ztvrdlou oběžnou plochou možno otočit a oběžnou plochu použít ještě na odvrácené straně vačky, pokud plsť nevyměníme. Plst se smí dotýkat pouze vrcholku vačky. Vzdálenost mezi patou vačky a plsti má být asi 0,5 mm. Dosedá-li mazací plsť i na patu vačky, vytlačuje a ztrácí se mazací olej. Ohnutím držáku plsti možno zatlačit nebo povytáhnout plsť. Přihnutím drzáku nutno opět zajistit plsť.

Seřízení stop spínače (brzdového spínače)

Stáhnout pryžovou ochrannou čepičku se zástrčkou. Pak uvolnit protimatku. Zašroubovat svorník, až se rozsvítí brzdové světlo v žádaném okamžiku. Na kontrolu nutno opět nastrčit kabel brzdového světla a při běžícím motoru sešlapovat páku nožní brzdy.

Tabulky poruch a jejich odstranění
1, Motor nelze natočit
2, Motor nepracuje pravidelně
3, Motor nemá dostatečný výkon (netáhne)
4, Motor střílí do karburátoru
5, Motor se přehřívá
6, Motor se přetáčí
7, Hluky